دسته: فیزیک

جزوه ی موتورهای تکفاز 0

جزوه ی موتورهای تکفاز

عنوان فایل :  جزوه ی موتورهای تکفاز قالب فایل : فشرده شده با فرمت zip افتخار داریم که فایل جزوه ی موتورهای تکفاز  را از سایت جامع یوزر فایل دانلود می نمائید. برای دریافت فایل  جزوه ی موتورهای تکفاز  بر...

اثر انواع برهم کنش های اسپین مدار بر حالت های الکترونی در پادنقطه ی هیدروژنی دو بعدی مدور… 0

اثر انواع برهم کنش های اسپین مدار بر حالت های الکترونی در پادنقطه ی هیدروژنی دو بعدی مدور…

عنوان فایل :  اثر انواع برهم کنش های اسپین مدار بر حالت های الکترونی در پادنقطه ی هیدروژنی دو بعدی مدور… قالب فایل : فشرده شده با فرمت zip افتخار داریم که فایل اثر انواع برهم کنش های اسپین...

اثر حرارتی آب خروجی نیروگاه اتمی بوشهر بر دما و شوری آب… 0

اثر حرارتی آب خروجی نیروگاه اتمی بوشهر بر دما و شوری آب…

عنوان فایل :  اثر حرارتی آب خروجی نیروگاه اتمی بوشهر بر دما و شوری آب… قالب فایل : فشرده شده با فرمت zip افتخار داریم که فایل اثر حرارتی آب خروجی نیروگاه اتمی بوشهر بر دما و شوری آب… ...

اثر میدان مغناطیسی بر ویژگی‌های کوانتومی و پذیرفتاری دیامغناطیسی نقطه‌ها و پادنقطه‌های هیدروژنی مدور… 0

اثر میدان مغناطیسی بر ویژگی‌های کوانتومی و پذیرفتاری دیامغناطیسی نقطه‌ها و پادنقطه‌های هیدروژنی مدور…

عنوان فایل :  اثر میدان مغناطیسی بر ویژگی‌های کوانتومی و پذیرفتاری دیامغناطیسی نقطه‌ها و پادنقطه‌های هیدروژنی مدور… قالب فایل : فشرده شده با فرمت zip افتخار داریم که فایل اثر میدان مغناطیسی بر ویژگی‌های کوانتومی و پذیرفتاری دیامغناطیسی نقطه‌ها...

اثرات میدان مغناطیسی محوری و کانال یونی بر انتشار امواج در لیزر الکترون آزاد با ویگلر پیچشی… 0

اثرات میدان مغناطیسی محوری و کانال یونی بر انتشار امواج در لیزر الکترون آزاد با ویگلر پیچشی…

عنوان فایل :  اثرات میدان مغناطیسی محوری و کانال یونی بر انتشار امواج در لیزر الکترون آزاد با ویگلر پیچشی… قالب فایل : فشرده شده با فرمت zip افتخار داریم که فایل اثرات میدان مغناطیسی محوری و کانال یونی...

اثرناهمگونی‌های افقي و قائم بر روي انتشار امواج آكوستيك در درياي عمان (محدودۀ تنگه هرمز)… 0

اثرناهمگونی‌های افقي و قائم بر روي انتشار امواج آكوستيك در درياي عمان (محدودۀ تنگه هرمز)…

عنوان فایل :  اثرناهمگونی‌های افقي و قائم بر روي انتشار امواج آكوستيك در درياي عمان (محدودۀ تنگه هرمز)… قالب فایل : فشرده شده با فرمت zip افتخار داریم که فایل اثرناهمگونی‌های افقي و قائم بر روي انتشار امواج آكوستيك...

افزایش کیفیت مقاطع لرزه ای وکاهش حساسیت کوچ عمقی به مدل سرعت درپردازش به روش برانبارش سطح پراش مشترک مبتنی برمدل… 0

افزایش کیفیت مقاطع لرزه ای وکاهش حساسیت کوچ عمقی به مدل سرعت درپردازش به روش برانبارش سطح پراش مشترک مبتنی برمدل…

عنوان فایل :  افزایش کیفیت مقاطع لرزه ای وکاهش حساسیت کوچ عمقی به مدل سرعت درپردازش به روش برانبارش سطح پراش مشترک مبتنی برمدل… قالب فایل : فشرده شده با فرمت zip افتخار داریم که فایل افزایش کیفیت مقاطع...

افزایش کیفیت مقطع کوچ زمانی توسط روش تصویر سازی سطح برانبارش مشترک در حوزه دورافت مشترک… 0

افزایش کیفیت مقطع کوچ زمانی توسط روش تصویر سازی سطح برانبارش مشترک در حوزه دورافت مشترک…

عنوان فایل :  افزایش کیفیت مقطع کوچ زمانی توسط روش تصویر سازی سطح برانبارش مشترک در حوزه دورافت مشترک… قالب فایل : فشرده شده با فرمت zip افتخار داریم که فایل افزایش کیفیت مقطع کوچ زمانی توسط روش تصویر...

الگوي هماهنگ دوم اپتيكي و بسامد مجموع پراكندگي از ذرات با شكل دلخواه… 0

الگوي هماهنگ دوم اپتيكي و بسامد مجموع پراكندگي از ذرات با شكل دلخواه…

عنوان فایل :  الگوي هماهنگ دوم اپتيكي و بسامد مجموع پراكندگي از ذرات با شكل دلخواه… قالب فایل : فشرده شده با فرمت zip افتخار داریم که فایل الگوي هماهنگ دوم اپتيكي و بسامد مجموع پراكندگي از ذرات با...

امکان سنجی تولید جمعیت وارون در گرافن… 0

امکان سنجی تولید جمعیت وارون در گرافن…

عنوان فایل :  امکان سنجی تولید جمعیت وارون در گرافن… قالب فایل : فشرده شده با فرمت zip افتخار داریم که فایل امکان سنجی تولید جمعیت وارون در گرافن…  را از سایت جامع یوزر فایل دانلود می نمائید. برای دریافت...